تقدیر

صدای ساکت یک سنگ با من

صدای ظلم آدمهاست با او

صدای ضجه ی یک زاغ بر بام

صدای تهمت ناراست با او

صدای کرکس آرام با جان

صدای حیفی جانست با ما

صدای زشتی یک کرم بر گل

صدای آتش و بالست با ما

صدای خواب خفاشان در غار

صدای طرد تقدیر است با من

صدای شوکت اغیار امروز

صدای تلخ تبعیض است با من

صدای عیدی ماهی در تنگ

صدای نوشی زهر است با تو

صدای صورت یک مرغ در بند

صدای خواهش مرگ است با تو !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.